เฟอร์นิเจอร์ไม้ชอบแบบไหน เลือกเองได้เลยไม่ซ้ำใคร

Wooden furniture Choose by yourself, not unique.

ในช่วงระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของไทยได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการผลิตและการส่งออก จนกระทั่งกลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการ ส่งออก ติดอันดับ 1 ใน 10 ของรายการสินค้าส่งออกของไทย ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตจากต่างประเทศได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น การที่ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความได้เปรียบทั้งในด้านวัตถุดิบ คือไม้ประเภทต่าง ๆ และแรงงานที่มีฝีมือประณีต อีกทั้งรัฐยังได้ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านการลงทุน จึงทำให้สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของไทยได้รับการพัฒนาตั้งแต่เริ่มขบวนการผลิตไปจนกระทั่งส่งออก ทำให้เฟอร์นิเจอร์ไทยมีคุณภาพและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในต่างประเทศ

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ของไทย เริ่มจากการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือนจำหน่าย และใช้ภายในประเทศ ต่อมาได้พัฒนาไปสู่การผลิตในโรงงานตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งเป็นการผลิตที่มีผู้ร่วมลงทุนจากต่างประเทศและได้รับการส่งเสริมการลงุทนด้วย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ชอบแบบไหน ต้องการสไตล์ใด...เลือกเองได้เลยไม่ซ้ำใคร อลิศาเฟอร์นิเจอร์รับผลิตทุกรูปแบบตามที่คุณต้องการ ......... เมื่อลูกค้าจากประเทศฟินแลนด์ต้องการชั้นวางหนังสือต้นไม้เป็นรูปทรงประเทศฟิลแลนด์เราจัดให้ ง่ายๆโดย

During the past 5-6 years, the Thai furniture and parts industry has experienced tremendous expansion. Both in production and export. Until it becomes one of the top ten export products of Thailand's export value list. This is because foreign manufacturers have moved their production bases to Thailand more. The fact that Thailand is an advantageous source in terms of raw materials Are different types of wood and the skillful labor In addition, the state provides investment promotion for both domestic and foreign investors. By providing various benefits in the field of investment As a result, Thai furniture and parts products have been developed from the beginning of the production process to the export. Making Thai furniture of quality and well known to consumers in foreign countries.

Thai furniture manufacture Starting from production in the nature of the household industry And use it locally Later, it developed into factory production from small, medium and large, which is a production with foreign investors and has been promoted as well.

What kind of wood furniture do you like? Any style you want ... choose yourself Alisa Furniture produces whatever style you want ......... When customers from Finland need a Finnish country-shaped bookshelf, we can easily arrange it by

1.ลูกค้าส่งแบบที่ต้องการมาให้เรา
1.Customers send us the design they want.
2.เราทำการออกแบบ
2. We make the design.
3.เราทำการผลิตชั้นวางด้วยนวัตกรรมและขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน
3. We manufacture shelves through innovative and meticulous production processes.
4.เสร็จสมบูรณ์
4. The order is complete.
5.จัดส่งถึงบ้านลูกค้า
5. Delivery to the customer's home.