กรอกข้อมูลสมัครงานกับเรา อลิศาเฟอร์นิเจอร์


 *

 *


                  

 *

 *

 *

ปี

กิโลกรัม

เซนติเมตร


                   

 *

 * *         

 ภาษาไทย
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 ภาษาอังกฤษ
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 ภาษาจีน
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 ภาษาญี่ปุ่น
ดี
ปานกลาง
พอใช้


บาท


ข้าพเจ้ามีความพร้อมในการทำงาน และไม่เคยยุ่งเกี่ยวพัวพันกับยาเสพติด หรืออาชญากรรมอื่น ๆ และถ้าหลังจากที่ได้เข้ามาทำงานในบริษัท ข้าพเจ้าได้มีการยุ่งเกี่ยวพัวพันกับยาเสพติด และหรือทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง ข้าพเจ้าพร้อมยินดีที่จะลาออกจากงานโดยทันที และบริษัทไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการกระทำของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากองค์กรจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง องค์กรมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

*ยินดีให้หักเงินประกันค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท จำนวน 2,000 บาท (เงินส่วนนี้จะคืนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน 3 เดือน)*

I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.


เราจะส่งเอกสารการสมัครให้ทาง e-mail ที่ลงทะเบียน