ต้นทุนต่ำ น้ำท่วมไม่ตาย ขายได้กำไร ปลูกจามจุรี

The Acacia Tree is easy to grow, low cost and sell for a lot of profit.

มิสเตอร์ เอช เสลด (Mr. H. Slade.) อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกได้นำพันธุ์จากประเทศพม่ามาปลูกเป็นครั้งแรกที่ทำการป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2443 ต่อมาจึงได้นำไปปลูกตามถนนกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ จึงทำให้จามจุรีเป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จักกันทั่วไป
Mr. H. Slade. First Director-General of the Royal Forest Department planted the species from Burma for the first time at the Chiang Mai Forestry Office around 1900 and later planted on Bangkok Roads. And other provinces Thus making acacia a plant that is widely known May be seen on the roadside,
อาจพบเห็นได้ตามริมถนน วัด หรือสถานที่ราชการต่างๆ เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่โตเร็วเรือนยอดแผ่กว้างให้ร่มเงาเป็นอย่างดี สมัยก่อนนั้นทางภาคเหนือนิยมปลูกเลี้ยงครั่งจึงเป็นวัตถุประสงค์ของการนำเข้าไม้จามจุรีเข้ามาในประเทศ ผู้ปลูกมิได้มุ่งหวังที่จะใช้เนื้อไม้ชนิดนี้ไปเป็นประโยชน์ในด้านการค้าเลยทั้งนี้เนื่องจากไม้จามจุรีเป็นไม้ไม่สู้แข็ง ผุง่าย จึงไม่มีผู้นิยมใช้ในการก่อสร้าง เพราะในขณะนั้นประเทศไทย ยังมีไม้ที่มีคุณภาพดีกว่าอยู่มากมายทั้งที่ความจริงตลาดต่างประเทศต้องการเนื้อไม้จามจุรีนานแล้ว เช่น ฮ่องกง ซึ่งสั่งซื้อโดยตรงจากประเทศฟิลิปปินส์ ครั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ต้นจามจุรีในฟิลิปปินส์จะมีเสก็ดระเบิดของกระสุนลูกปืนอยู่ตามลำต้นไม้เป็นจำนวนมาก ประเทศผู้รับซื้อจึงหันมาซื้อจากไทยซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ราคาครั่งในเมืองไทยประสบภาวะปัญหาราคา ต่ำลง ดังนั้นเมื่อเนื้อไม้สามารถขายได้ราคาดีกว่าประกอบกับความต้องการที่จะเปลี่ยนชนิดพืชเศรษฐกิจไปเป็นพืชอื่น ชาวสวนครั่งทางภาคเหนือของไทยจึงตัดฟันไม้จามจุรีลงเพื่อขายเนื้อไม้ในราคาไม้ท่อน ซึ่งราคาดีกว่า จึงพบว่าพื้นที่สวนจามจุรีเพื่อการเลี้ยงครั่งทางภาคเหนือได้ลดลงมาก จนเหลือเพียงเล็กน้อยในปัจจุบันทั้งที่ความต้องการใช้เนื้อไม้จามจุรีเพื่อการแกะสลักในประเทศไทยได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ สาเหตุหนึ่งเนื่องจากการขาดแคลนไม้สักในการแกะสลัก และไม้สักมีราคาแพง ผู้ผลิตจึงหันมาใช้ไม้จามจุรีซึ่งสามารถหาได้ในชนบท และราคาถูกกว่าไม้สักมาก เนื้อไม้ยังมีสีสวยเหมาะในการทดแทนไม้สักในอุตสาหกรรมไม้แกะสลัก
temples or various government buildings As it is a fast growing tree, the canopy spreads well and provides shade. In the past, in the north, it was popular to cultivate lac, so it was the purpose of importing acacia wood into the grower country, not aiming to use this type of wood to be useful in the trade at all. It is easy, so there are no popular users in construction. Because at that time, Thailand There is still a lot of better quality wood despite the fact that foreign markets have long wanted acacia wood such as Hong Kong, which was ordered directly from the Philippines. When World War II occurred, the acacia trees in the Philippines would have a large number of shrapnel shrapnel on the trunk of the tree. The buyer country turned to buy from Thailand, at the same time when the shell price in Thailand faced the problem of lower prices, so when wood was able to sell at a better price, coupled with the need to change the type of economic crops to other crops. Khrang farmers in the north of Thailand then cut down the acacia wood to sell wood at the price of lumber. Which price is better Therefore, it was found that the acacia garden area for the cultivation of lac cultivation in the north was greatly reduced. Until nowadays little is left despite the demand for acacia wood for carving in Thailand has risen sequentially. One of them is due to the lack of teak in the carvings. And teak is expensive Manufacturers turned to the wood of acacia, which can be found in the countryside. And the price is much cheaper than teak The wood is also beautiful in color, making it a great substitute for teak in the woodcarving industry.
จากรายงานทางวิชาการและรายงานศึกษาผลวิจัยเกี่ยวกับไม้จามจุรีทำให้ทราบว่าไม้จามจุรีนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้านทั้งเป็นเนื้อไม้ เป็นพืชอาหารสัตว์และปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้น เป็นต้น
From academic reports and research reports on acacia wood, it is known that acacia can be used in many ways, both as wood. It is forage crops and improves soil conditions, etc.
ต้นทุนต่ำ น้ำท่วมไม่ตาย ขายได้กำไร ปลูกจามจุรี

จากเว็บ "เส้นทางเศรษฐีออนไลน์" วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 จากการสัมภาษณ์คุณลุงชิน หรือ จ้อย และ คุณป้าวันทอง ศรีเนตร เป็นชาวตำบลหนองหว้า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบอาชีพขยายพันธุ์ไม้ขายมานาน 30 ปี ใบจามจุรี มีคุณค่าทางอาหารสำหรับพืชสูง โดยเฉพาะไนโตรเจน เพราะเป็นพืชตระกูลถั่ว การใช้ก็ไม่ยุ่งยาก นำมาผสมวัสดุปลูก หรือจะใส่ต้นไม้ทั่วไปก็ได้ อย่าง มะม่วง ขนุน นำใบเทกองไว้โคนต้น เวลาผ่านไป ใบค่อยๆ ย่อยสลาย ต้นไม้โตเร็วกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้ว จามจุรีขึ้นตามที่รกร้าง ที่สาธารณะ เมื่อใบร่วงหล่น คนก็ไปกวาดใส่ถุงปุ๋ย นำออกมาจำหน่าย แหล่งใหญ่ของใบจามจุรี พบอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี เริ่มต้น เมื่อ ปี 2552 ป้าวันทอง ถามคนที่มาส่งใบก้ามปู ว่าปลูกยากไหม คนมาส่งบอกว่า ใบก้ามปูขึ้นตามหัวไร่ปลายนา ที่ลพบุรีส่วนหนึ่งไปกวาดตามค่ายทหาร บางแห่งที่ต้นจามจุรีขึ้นอยู่หน้าฝนน้ำท่วมขัง แต่ต้นจามจุรีไม่ตาย เมื่อได้รับคำตอบ ลุงและป้า จ้างเด็กไปเก็บฝักก้ามปูมาเพาะ แต่เปอร์เซ็นต์ความงอกไม่มากนัก ต่อมาทดลองแช่น้ำ แล้วห่อผ้าไว้ราว 2 คืน จนเมล็ดบวมแล้วนำไปเพาะ ปรากฏว่างอกดีมาก จึงนำลงปลูกในที่ดินของตนเอง ซึ่งเป็นที่ลุ่ม แต่เดิมจะใช้ทำนากัน
The Acacia Tree is easy to grow, low cost and sell for a lot of profit. From the website "The Millionaire's Path Online" Friday August 21, 2020 from an interview with Uncle Chin or Joy and Aunt Wanthong Sri Net is a native of Nong Wa. Phanom Sarakham District Chachoengsao Province Work on propagating plants for 30 years Acacia leaves have high nutritional value for plants. Especially nitrogen Because it is a legume plant Use is not complicated. Mixed with planting material Or you can put other trees like mangoes and jackfruit, put a pile of leaves at the base of the tree. Over time, the leaves gradually decompose. The tree grows faster than usual. Acacia grew up in public wasteland when the leaves fell. People went to sweep the bag of fertilizer Sold out Great source of Acacia leaves Found in Saraburi, Lopburi Starting in 2009, Aunt Wanthong asked the people who came to send the crab claw. Is it difficult to grow? The delivery person said Crab claw leaves grow up along the head of the plai farm. At Lopburi, part of them went to sweep the military camp. Some places where the Acaciai tree is up in the rainy season But the Acaciai Tree did not die when receiving an answer. Uncle and Aunt hired a child to collect crab claw pods for breeding. But the percentage of germination is not that much Later, try to soak in water And wrapped in cloth for about 2 nights until the seeds swell and then cultivate Appeared to germinate very well Therefore brought it down to grow in their own land Boggy Originally used for farming.
ปลูกช่วงแรกๆ ต้นจามจุรีโตดี แต่ช่วงปลายฝน น้ำท่วมขัง ลุงและป้าคิดว่าจามจุรีไม่รอดแน่ แต่เมื่อน้ำแห้ง ต้นตายไปเพียง 4-5 ต้น เท่านั้น ช่วงแรกๆ เจ้าของต้องกำจัดวัชพืชให้กับต้นจามจุรี เพราะพุ่มใบยังไม่แผ่กว้าง แสงส่องลงพื้นได้ เข้าปีที่ 4 ขนาดของต้นและทรงพุ่มใหญ่ เจ้าของไม่ต้องช่วยกำจัดวัชพืชแต่อย่างใด

เข้าปีที่ 4 เริ่มกวาดใบมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งจำหน่ายให้กับผู้สนใจซื้อไปใช้ จำหน่ายราคาอยู่ที่กระสอบละ 25 บาท ไดกำไรกระสอบละ 17 บาท ระหว่างปี ป้าบอกว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ต้องพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูอีกด้วย

สามารถ ติดต่อ ลุงและป้า ได้ที่ โทรศัพท์ (081) 855-0654Early planted Acaciai trees grow well. But at the end of the rain, the floods stagnate. Uncle and aunt think that Jamjuree will not survive. But when the water is dry Only 4-5 trees have died. At the beginning, the owner had to get rid of weeds for the Acaciai tree. Because the leaves have not yet spread The light shines into the ground, has entered the 4th year, the size of the tree and canopy. The owner does not have to help remove the weeds at all. Entered the 4th year, began to sweep the leaves to use Including selling to those interested in buying and using Selling price is 25 baht per sack, earns 17 baht per sack during the year Auntie said that she does not need fertilizers. No need to spray chemicals to prevent pests as well.
ที่มา : http://weare102.blogspot.com/
https://www.sentangsedtee.com/
https://www.sanook.com/